Uvjeti poslovanja

Nazovite nas s povjerenjem

064 55 00 55

Tel: 3,49 kn/min, mob: 4,78 kn/min

Tel: 3,49 kn/min, mob: 4,78 kn/min

UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AURORA u.o
NAZIV I SJEDIŠTE OPERATORA

Aurora u.o, Slave Raškaj 10, 47 000 KARLOVAC
OIB 12533330791
Kontakt: 0992501470

PREDMET OPĆIH UVJETA
1.1 Ovim općim uvjetima poslovanja Aurora u.o. uređuju se odnosi između Aurore u.o. kao operatera usluga s dodanom vrijednosti s jedne strane,te krajnjih korisnika javnih komunikacijskih mreža(u daljnjem tekstu:Korisnika) i njima javno dostupnih usluga s dodanom vrijednosti (u daljnjem tekstu:Usluge), s druge strane. Na sve odnose između Aurore i Korisnika Usluge koji nisu uređeni ovim općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećeg Zakona iz područja elektroničkih komunikacija, podzakonskih propisa donesenih temeljem tog Zakona te drugih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

2. USLUGE KOJE PRUŽA AURORA

2.1 Aurora pruža glasovne Usluge s dodanom vrijednosti(u daljljnjem tekstu: Usluge)u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, podzakonskim propisima donesenih temeljem tog Zakona, te Zakona o zaštiti potrošača. Aurora ne odgovara i ne preuzima nikakvu odgovornost za izjave koje su njeni djelatnici dali Korisniku prilikom pružanja Usluge ako su iste sukladne važećim Zakonima Republike Hrvatske.

2.2 Usluga se pruža isključivo putem posebnih brojeva s dodanom vrijednosti (064) dodijeljenih u skladu s Planom numeriranja.

2.3 Aurora sklapa ugovor izravno s Korisnikom za svaku Uslugu. Ista osoba Uslugu može koristiti više puta. Uslugu mogu koristiti osobe koje imaje 18 i više godina.

2.4 Usluga je isključivo zabavnog karaktera te ne možemo garantirati točnost pruženih informacija. Djelatnici ne pružaju profesionalnu pomoć i profesionalne informacije već savjete općeg karaktera. Pozivom na broj (064) Korisnik pristaje na navedene Uvjete poslovanja.

3. CIJENA USLUGE I NAČIN NAPLATE USLUGE

3.1 Cijena i naplata Usluge se iskazuje i naplaćuje na računu operatera javnih komunikaciskih usluga kod kojih Korisnik ima ugovorenu javnu komunikacijsku uslugu, u skladu s njihovim vlastitim Općim uvjetima poslovanja.

3.2 Cijena Usluge bit će jasno izrečena prije same uporabe Usluge. Korisnik ima pravo prekinuti poziv bez naplate najdulje nakon dvije sekunde od odslušane najavne poruke o cijeni poziva po minuti.

4. SMETNJE,TEHNIČKE I OPERATIVNE MOGUĆNOSTI TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE AURORA

4.1 Korisnici prihvaćaju da Aurora pruža Usluge unutar tehničkih i operativnih mogućnosti sustava svoje komunikacijske mreže te da zbog toga Usluge neće biti dostupne Korisniku u svako doba i na svakom mjestu.

4.2 Aurora nije obvezna platiti štetu ako je razina obavljene komunikacijske usluge manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći niti ukloniti. Aurora također neće biti odgovorna za eventualnu štetu koja nastane tijekom održavanja komunikacijske mreže Aurore, a koja bi mogla imati utjecaj na kakvoću Usluga, osim ako prisilnim propisima Republike Hrvatske nije određeno drugačije.

4.3 Aurora se obavezuje sve eventualne smetnje u svojoj mreži otkloniti u najkraćem mogućem roku.

5. OBVEZA AURORE O ČUVANJU PODATAKA

5.1 Aurora neće prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke koji su eventualno sadržani unutar elektroničkih komunikacijskih priopčenja koja prolaze kroz njenu komunikacijsku mrežu. Na sve podatke razmjenjene unutar Usluga primjenjuju se obveze vezane za čuvanje tajnosti podataka prema važečim propisima Republike Hrvatske.

6. PODNOŠENJE PRIGOVORA

6.1 Korisnik može operatoru javnih komunikacijskih usluga podnijeti prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, te prigovor na kakvoću pružene usluge. Prigovor Korisnik podnosi u pisanom obliku operatoru javnih komunikacijskih usluga, koji provodi postupak rješavanja prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Prigovor Korisnik može podnijeti u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge, ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, ili u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, ako se radi o prigovoru na kakvoću pružene usluge.

6.2 Operator javnih komunikacijskih usluga provodi administrativnu i tehničku provjeru, te dostavlja pisani odgovor korisniku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Ako operator javnih komunikacijskih usluga utvrdi da nema administrativne i tehničke nepravilnosti, prigovor i svu raspoloživu dokumentaciju o korisniku i učinjenim provjerama će dostaviti Aurori, kao operatoru usluge s dodanom vrijednosti u roku od 15 dana od dana zaprimanja tog prigovora, te će o provedenom postupku, kao i o ustupanju prigovora obavijestiti korisnika.

6.3 Operator javnih komunikacijskih usluga kad utvrdi da ne postoji administrativna ili tehnička pogreška na njegovoj strani, dužan je prigovor Korisnika s potpunom dokumentacijom proslijediti obrtu Aurora će izvršiti sve potrebne provjere zaduženog iznosa i tehničke komunikacijske mreže kako bi se utvrdila opravdanost ili neopravdanost podnesenog prigovora, te će pisanim putem obavijestiti korisnika o provedenom postupku i o pravu na podnošenje pritužbe (reklamacije) Povjerenstvu za pritužbe potrošača Aurore u roku 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora, te obavijestiti operatora koji je izdao račun.

6.4. Nakon što donese odluku o pritužbi (reklamaciji), Aurora istu dostavlja korisniku i operatoru javnih komunikacijskih usluga koji će postupiti po odluci, odnosno u skladu s općim uvjetima poslovanja izdati novi račun ili vratiti plaćeni iznos, ako je prigovor korisnika usvojen.

6.5 U slučaju nemogućnosti pronalaženja rješenja između Korisnika i Aurore, Korisnik može prije podnošenja tužbe nadležnom sudu, podnjeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10000 Zagreb, u roku od najviše 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva.

6.6 Ako se tijekom korištenja Usluga pojave zahtjevi za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa cijene za korištenje Usluga ili kakva druga potraživanja, Korisnik ima pravo tražiti isplatu naknade ili povrat samo ako Operator javnih komunikacijskih usluga prihvati ova potraživanja ili ako su takva potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili drugom konačnom odlukom odgovarajućeg nadležnog tijela. Korisnik će podnijeti zahtjev za naknadu ili povrat preplaćenog iznosa operatoru javnih komunikacijskih usluga.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

7.1 Ovi opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.Aurora će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih općih uvjeta na zakonom predviđeni način.

Ljubavni tarot (13)
Tarot ljubav
Tarot ljubav
Tarot ljubav
Tarot ljubav